تی پیس نوازد و اطفال

تماس66704551-*09121620719میباشد.بهﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه و ﺷـﻜﻞ اﻧـﺪام ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از آن ﻫـﺎ ﺗـﺼﻮﻳﺮ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ یک رادﻳﻮﮔﺮاف، وﺿﻮح آن اﺳﺖ.

شرکت سازنده :
ژاپن
مدل :
فوجی
کشور سازنده :
ژاپن
24*18 :
43*35
40*30 :
35*35
قیمت هر عدد :
از 2٬150٬000 تا 2٬200٬000 ریال
قیت همکار / عمده فروشی :
استعلام قیمت
تاریخ به روزرسانی قیمت :
4 دی 1401

توضیحات محصول

. ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﻛﻪ ً ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، وﺿﻮحﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻴﺰی ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور در ﻳﻚ رادﻳﻮﮔﺮاف ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻮح را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻳﻪ ﻳـﺎ  ﻣﺤﻮی (Blur) در ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺤﻮی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارند . در ﻳـﻚ رادﻳـﻮﮔﺮاف Long scale ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رؤﻳﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻛﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﻴﺰ (Sharp) ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در یک رادﻳﻮﮔﺮاف Short scale ﻛﻪ دارای ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻳﻪ، ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎواﺿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رؤﻳﺖ آن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ (ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رؤﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ) ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎواﺿﺤﻲ ﺗـﺼﻮﻳﺮاﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ دﺧ���ﻟﺖ دارد، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳـﺖ. اﮔـﺮ ﻃـﻮل وﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض واﻗﻌﻲ آن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ وﺟﻮد             ندارد. در ﻳـﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻃﻮل و ﻫﻢ ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻃـﻮل و ﻋـﺮض واﻗﻌـﻲ ﻳـﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻃﻮل واﻗﻌﻲ یک ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺮض آن ﺑﺎ ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳـﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ (Distortion) به وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ واﻗﻌـﻲآن ﻋﻀﻮ ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺑﻪ آن دراز ﺷﺪﮔﻲ (Elongation) می ﮔﻮﻳﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺮض ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ازﻋﺮض واﻗﻌﻲ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻃ��ل واﻗﻌﻲ ﻋﻀﻮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑـﻪ ﻫـﻢ رﻳﺨﺘﮕـﻲ، ﻛﻮﺗـﺎه ﺷﺪﮔﻲ (Foreshortening) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺎواﺿﺤﻲ، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ و بهم رﻳﺨﺘﮕﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﻨـﺪ و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ از اﻃﻼﻋﺎت یک ﺗﺼﻮﻳﺮ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﻮﻧ
افرا طب تندرست 66704551 - 66703934-021
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : قلم مونوپولار یکبار مصرف، ماسک بیهوشی، قلم بای پولار دو قطبی، تولید انواع سرقلم مونوپولار یکبار مصرف، ماسک نبولایزر، ماسک اکسیژن، سرجیسل برند اتیکون 20*10، پلیت کوتر یکبار مصرف ، فیلتر HMEF، نازال اکسیژن ، پنست و کابل بای پولار ، لارنژیال ماسک، سوند فولی دو راه ، رابط سه فیشه قلم کوتر ، سونیکید فنون طب ، ماسک N95
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 09121620719، 021-66704551، 021-66703934
بروز رسانی 13 روز پیش